Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Przestępczość zorganizowana - aspekty prawnokarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPDA
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Przestępczość zorganizowana - aspekty prawnokarne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Analiza zagadnień dot. wybranych prawnokarnych aspektów przestępczości zorganizowanej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (w tym 7 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 29,5 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm. W ujęciu praktycznym, Kraków 2005.

W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008.

L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.

Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002

Literatura uzupełniająca

E. Wojewoda, Tendencje i prognozy w zakresie zagrożenia zorganizowaną przestępczością kryminalną, Przegląd Policyjny 2015, nr 1.

E. Wojewoda, P. Pawluczuk-Bucko, Przestępczość narkotykowa w Polsce - wybrane aspekty, Współczesne oblicza bezpieczeństwa / red. nauk. E. M. Guzik-Makaruk, E. W. Pływaczewski, Białystok : Wydawnictwo Temida 2, 2015.

E. Wojewoda, Przemyt ludzi przez granice - wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Współczesne problemy prawa. T. 3. Polityka migracyjna / pod red. nauk. I. Nowickiej, D. Mocarskiej, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2018.

P. Pawluczuk-Bućko, E. Truskolaska, E. Wojewoda, Kilka refleksji wokół kierunków rozwoju zorganizowanej przestępczości gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prania pieniędzy, Człowiek, społeczeństwo i państwo z perspektywy nauk kryminologicznych : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego / red. nauk. E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski

Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2023.

E. M. Guzik-Makaruk, E. Wojewoda, Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi : wybrane aspekty kryminologiczne / Ewa M. Guzik-Makaruk, Ewelina Wojewoda, Paulina Pawluczuk-Bućko

O wolność i prawo : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu / red. nauk. B. Błońska, Ł. Chojniak, B. Gruszczyńska, A.Kosyło, Katarzyna Witkowska-Rozpara, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

K. Laskowska, Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Studium kryminologiczne, Temida2, Białystok 2006.

A. Michalska- Warias, Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Verba, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KA7_WG3 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu

prawa karnego, cywilnego, administracyjnego,

konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa

Absolwent potrafi:

KA7_UW1 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych

dziedzin prawa

KA7_UO1 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa,

wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa

do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów;

w zależności od własnych zainteresowań (wybranych

przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone

umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów

praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Absolwent jest gotów:

KA7_KK2 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę

i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie referatu oraz aktywności na zajęciach. Skala ocen standardowa.

Obecność na zajęciach obowiązkowa, nieobecność należy zaliczyć na najbliższym dyżurze. Rozwiązywanie zadań e-learningowych stanowi warunek przystąpienia do zaliczenia.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stachelska
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)