Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy filozofii prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5FAP Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy filozofii prawa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Doktryny polityczno-prawne 370-PS5-2DPP
Filozofia 370-PS5-1FIL
Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO
Teoria prawa i demokracji 370-PS5-5TPD

Założenia (opisowo):

Przedstawienie ontologicznej złożoności prawa; ukazanie różnych sposobów definiowania istoty prawa w filozofii prawa. Refleksja nad prawem jako zjawiskiem kulturowym, społecznym, językowym i argumentacyjno-dyskursywnym. Omówienie najważniejszych koncepcji filozofii prawa XX wieku: H. Harta, R. Dworkina, J. Habermasa. Charakterystyka współczesnej filozofii prawa: koniec klasycznych paradygmatów prawa, postmodernizm i prawo, postpozytywizm, neuroscience and law.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Treści programowe

Wykłady Liczba godzin

Czym jest filozofia prawa? Status metodologiczny teorii prawa i filozofii prawa. Współczesne problemy filozofii prawa. 2

Prawo jako zjawisko kulturowe. Prawo a współczesne zmiany kulturowe. 2

Normatywność prawa. 2

Normatywizm prawniczy H. Kelsena. Funkcja normy podstawowej. 2

Prawo jako zjawisko językowe. Podstawowe założenia analitycznej filozofii prawa. 2

Prawo jako fakt społeczny: H. Hart. Koncepcja systemu prawa. Ewolucja koncepcji wyrafinowanego/miękkiego pozytywizmu. 3

Prawo jako fakt interpretacyjny. Filozofia prawa R. Dworkina. 3

Prawo w ujęciu argumentacyjno-dyskursywnym. Komunikacyjna koncepcja prawa Jürgena Habermasa. 3

Prawo natury w XX wieku: G. Radbruch, L. Fuller, J. Finnis. 3

Koniec klasycznych paradygmatów prawa. Postmodernizm a prawo. Postpozytywizm. Nauki kognitywne a prawo. 2

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu – wykład

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – V/X

Wymagania wstępne – znajomość problematyki prawoznawstwa, podstaw historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii i teorii prawa.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 24 godz. wykład

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 24 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 12,5 godz.; egzamin 1 godz. Przygotowanie do egzaminu: 37,5 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zirk – Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

2. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, LexisNexis Warszawa 2010 (rozdział II, III, IV)

3. M. Zalewska, Normatywizm Hansa Kelsena, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

4. T. Stawecki, Pozytywizm prawniczy Herberta L.A. Harta, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

5. M. Smolak, Filozofia prawa Ronalda Dworkina, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Literatura dodatkowa:

1. J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2013 (wybrane fragmenty)

2. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 (hasła: Normatywność prawa i Prawo a wartości)

3. J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007 (hasła: formuła Radbrucha, postmodernistyczna filozofia prawa).

4. T. Pietrzykowski, „Miękki pozytywizm” i spór o regułę uznania, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

Efekty uczenia się:

1.Wiedza:

K_W02 ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)

K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

2. Umiejętności:

K_U11 Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm pranych oraz wzajemne relacje między tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

3. Kompetencje społeczne:

K_K06 Potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu: test jednokrotnego wyboru, 20 pytań (zdalnie na platformie Blackboard, czas trwania testu: 20 minut).

Oceny:

0-9 pkt: 2

10-11 pkt: 3

12-13 pkt: 3+

14-15 pkt: 4

16-17 pkt: 4+

18-20 pkt: 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie ontologicznej złożoności prawa; ukazanie różnych sposobów definiowania istoty prawa w filozofii prawa. Refleksja nad prawem jako zjawiskiem kulturowym, społecznym, językowym i argumentacyjno-dyskursywnym. Omówienie najważniejszych koncepcji filozofii prawa XX wieku: H. Harta, R. Dworkina, J. Habermasa. Charakterystyka współczesnej filozofii prawa: koniec klasycznych paradygmatów prawa, postmodernizm i prawo, postpozytywizm, neuroscience and law.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu – wykład

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – V/X

Wymagania wstępne – znajomość problematyki prawoznawstwa, podstaw historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii i teorii prawa.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 24 godz. wykład

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 24 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 12,5 godz.; egzamin 1 godz. Przygotowanie do egzaminu: 37,5 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zirk – Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

2. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, LexisNexis Warszawa 2010 (rozdział II, III, IV)

3. M. Zalewska, Normatywizm Hansa Kelsena, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

4. T. Stawecki, Pozytywizm prawniczy Herberta L.A. Harta, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

5. M. Smolak, Filozofia prawa Ronalda Dworkina, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Literatura dodatkowa:

1. J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2013 (wybrane fragmenty)

2. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 (hasła: Normatywność prawa i Prawo a wartości)

3. J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007 (hasła: formuła Radbrucha, postmodernistyczna filozofia prawa).

4. T. Pietrzykowski, „Miękki pozytywizm” i spór o regułę uznania, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie ontologicznej złożoności prawa; ukazanie różnych sposobów definiowania istoty prawa w filozofii prawa. Refleksja nad prawem jako zjawiskiem kulturowym, społecznym, językowym i argumentacyjno-dyskursywnym. Omówienie najważniejszych koncepcji filozofii prawa XX wieku: H. Harta, R. Dworkina, J. Habermasa. Charakterystyka współczesnej filozofii prawa: koniec klasycznych paradygmatów prawa, postmodernizm i prawo, postpozytywizm, neuroscience and law.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu – wykład

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – V/X

Wymagania wstępne – znajomość problematyki prawoznawstwa, podstaw historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii i teorii prawa.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 24 godz. wykład

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 24 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 12,5 godz.; egzamin 1 godz. Przygotowanie do egzaminu: 37,5 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zirk – Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

2. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, LexisNexis Warszawa 2010 (rozdział II, III, IV)

3. M. Zalewska, Normatywizm Hansa Kelsena, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

4. T. Stawecki, Pozytywizm prawniczy Herberta L.A. Harta, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

5. M. Smolak, Filozofia prawa Ronalda Dworkina, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Literatura dodatkowa:

1. J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2013 (wybrane fragmenty)

2. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 (hasła: Normatywność prawa i Prawo a wartości)

3. J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007 (hasła: formuła Radbrucha, postmodernistyczna filozofia prawa).

4. T. Pietrzykowski, „Miękki pozytywizm” i spór o regułę uznania, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.