Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka a rządzenie państwem i samorząd terytorialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PRS
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka a rządzenie państwem i samorząd terytorialny
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem tego konwersatorium jest przybliżenie zagadnień rozwoju demokracji, roli aktorów politycznych i specyfiki ich interakcji na różnych szczeblach sprawowania władzy oraz ze społeczeństwem.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat ewolucji demokracji, aktorów politycznych i prowadzeniu przez nich polityki, roli partii politycznych we współczesnym świecie, kanałów komunikacji politycznej ze społeczeństwem oraz relacji pomiędzy władzą centralną i samorządem terytorialnym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. 9.

Wymagania wstępne: - Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO, Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godz. co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Gendźwiłł, Wybory lokalne w Polsce, Warszawa 2020.

2. J. Szczepański, Wstęp do nauki o polityce, Warszawa 2018.

3. R. Skarzyński, Od suwerenności do władzy politycznej, Białostockie Studia Prawnicze 2016, Z. 20/B, s. 65-76.

4. K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy polityczne na świecie, Warszawa 2010.

5. S. Bożyk, Partie polityczne a Sejm RP, Warszawa 2006.

6. S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne, Katowice 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA7_WG1 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

KA7_WG2 ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)

KA7_WG5 ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych

KA7_WK5 ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW2 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

KA7_UW4 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

KA7_UO2 potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KA7_UO2 potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KOMPETENCJE SPOLECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KR1 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KA7_KK2 potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: aktywność, zaliczenie ustne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ożóg
Prowadzący grup: Michał Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ożóg
Prowadzący grup: Michał Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ożóg
Prowadzący grup: Michał Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)