Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Przestępczość transgraniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSPEY
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Przestępczość transgraniczna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interdyscyplinarną problematyką przestępczości transgranicznej. Szczególnie istotnej z punktu widzenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na jej położenie geograficzne, a także sytuację gospodarczą i polityczną (członkostwo w Unii Europejskiej oraz strefie Schengen).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. X

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, metoda pokazu, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Warszawa 2017.

K. Laskowska. M. Perkowska, Przestępstwo nielegalnego przekroczenia polskiej granicy w ujęciu empirycznym, Prawo w działaniu 2020, nr 43, s. 9-36,

M. Perkowska, Kryminalizacja organizowania nielegalnego przekroczenia granicy - analiza wdrożenia prawa Unii Europejskiej przez Polskę, Europejski Przegląd Sądowy 2023, nr 8, ss. 31-38.

M. Perkowska, Nielegalna migracja w Europie – aspekty prawne i kryminologiczne, TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 2017, nr 12/3, s. 59-75.

M. Perkowska , Przekroczenie granicy państwa wbrew przepisom jako forma nielegalnej migracji (w:) W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.) Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Olsztyn 2016, s. 190-206.

M. Perkowska , Bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej a stan zagrożenia nielegalnym przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej jako formą nielegalnej migracji, (w:) M. Musiał-Karg (red.) Bezpieczeństwo Europy i Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Poznań 2016, s. 59-68.

M. Perkowska, Przestępczość graniczna cudzoziemców, Warszawa 2013.

E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys, Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej, Warszawa 2015.

E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys (red.), Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk, Różne perspektywy wspólny cel, Warszawa 2013.

Europol, Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2021.

United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2022, United Nations 2023.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, c oraz procedur sądowych – KA7_WG3;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - KA7_Wk3;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1;

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - KA7_UW1;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: forma pisemna, test

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stachelska
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kryński
Prowadzący grup: Marcin Kryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)