Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo o broni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSPFC
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo o broni
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

W ramach przedmiotu omówione zostaną w kontekście polskich regulacji:

- zagadnienia dotyczące problemów terminologicznych, warunki i procedura uzyskiwania pozwolenia na broń, a także obowiązki posiadaczy broni,

- konsekwencje karnoprawne wyrabiania, handlu i posiadania broni palnej bez zezwolenia, a także udostępniania, przekazywania i utraty broni przez jej legalnego posiadacza

- statystyki policyjne dotyczące wydawanych pozwoleń i przestępstw związanych z dostępem do broni palnej


W kontekście amerykańskich regulacji:

- druga poprawka do Konstytucji USA, problematyka wykładni, najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki,

- federalne akty prawne regulujące dostęp do broni w USA,

- podstawowe zagadnienia dotyczące regulacji w zakresie dostępu do broni niższego rzędu (prawo stanowe, prawa municypalne),

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami związanymi z dostępem do broni palnej w Polsce i w USA.

Pełny opis:

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – konwersatorium fakultatywne, specjalizacyjne.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

- C. Kąkol, Ustawa o broni i amunicji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

- S. Hoc, J. Paśnik, P. Szustakiewicz, Ustawa o broni i amunicji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020.

- B. Bacia, Prawo dostępu do broni palnej, Oficyna Wydawnicza Oikos, Warszawa 2018.

- R. Rejmaniak, Wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji w Polsce. Aspekty karnoprawne i kryminologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

- J. Kasprzak, W. Brywczyński, Nielegalne posiadanie broni i amunicji. Studium prawno-kryminalistyczne, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013.

- J. Kasprzak, Nielegalne wytwarzanie broni palnej i amunicji. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2013.

- M. Mróz, Prawo do broni w Polsce i Europie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.

- J. Kasprzak, Władza państwowa a posiadanie broni przez obywateli na przestrzeni dziejów [w:] Studia Prawnoustrojowe, nr 22, 2013, s. 207-228

- V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.), L. Stępka (red.), Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013

- P. Czeczot, Prawo do broni w II Rzeczypospolitej Polskiej [W:] Prawo konstytucyjne w systemie prawa: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Bożykowi z okazji 70. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy naukowej / red. Ryszard Skarzyński, Elżbieta Kużelewska, Jarosław Matwiejuk, Andrzej Jackiewicz, Artur Olechno, Lech Jamróz, Adam Bartnicki, Kamila Bezubik, Białystok, Wydawnictwo Temida 2, 2022, s. 485-498, ISBN 978-83-67169-02-8

- P. Czeczot, Druga poprawka w praktyce – federalne regulacje dotyczące prawa do posiadania i noszenia broni w USA. Część 2. (Second Amendment in practice – federal laws concerning right to keep and bear arms in the USA. Part 2.) [w:] Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – zagadnienia wybrane. Tom II, wydawnictwo ArchaeGraph, Poznań-Łódź 2021, ISBN 978-83-66035-49-2;

- P. Czeczot, Druga poprawka w praktyce – federalne regulacje dotyczące prawa do posiadania i noszenia broni w USA. Część 1. (Second Amendment in practice – federal laws concerning right to keep and bear arms in the USA. Part 1.) [w:] Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – zagadnienia wybrane. Tom II, wydawnictwo ArchaeGraph, Poznań-Łódź 2021, ISBN 978-83-66035-49-2;

- P. Czeczot, Druga poprawka do konstytucji USA. Rys historyczny, cele i założenia [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 4 (56),Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020;

- P. Czeczot, District of Columbia v. Heller – przełomowe orzeczenie w sprawie drugiej poprawki, [w:] Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2020. Nauki humanistyczne i społeczne. Część II, Idea Knowledge Future, Świebodzice 2020;

- P. Czeczot, Druga poprawka do konstytucji USA. Próba wykładni, Białostockie Studia Prawnicze, Temida 2, vol. 24 nr 4, Białystok 2019;

Efekty uczenia się:

WIEDZA, Absolwent:

K_W03: ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych z zakresu prawa o broni

K_W08: znaa i rozumie terminologię właściwą dla prawa o broni, zna podstawowe pojęcia i przedmiot regulacji Ustawy o broni i amunicji;

UMIEJĘTNOŚCI, Absolwent:

K_U01: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych polskiego prawa o broni oraz wzajemne relacje między tymi normami;

K_U5: sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa o broni wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa o broni;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, Absolwent:

K_K06: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny w zakresie prawa o broni

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o:

1. Ocenę z pracy pisemnej i ewentualnej poprawy pisemnej lub ustnej, na zasadach opisanych poniżej;

2. Frekwencję (liczba dopuszczalnych nieobecności - 1; skutkiem każdej kolejnej jest odpowiedź na dyżurze w ciągu maksymalnie 2 tygodni od zaistnienia nieobecności lub pracę na zaliczenie w trybie e-learningowym; obecności niezaliczone wpływają negatywnie na ocenę końcową);

3.Aktywny udział w ćwiczeniach oraz praca w grupach lub wykonywanie zadań dodatkowych może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy EduPortal, również w formie testu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia w formie ustnej – odpowiedź na zaliczenie. Zaliczenie w tej formie odbywa się na uzasadniony wniosek do prowadzącego ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czeczot
Prowadzący grup: Piotr Czeczot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czeczot
Prowadzący grup: Piotr Czeczot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czeczot
Prowadzący grup: Piotr Czeczot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)