Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obliczenia masywnie równoległe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-1MOR-22
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obliczenia masywnie równoległe
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 2 st. sem. letni Informatyka
2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Metody obliczeniowe 0600-IS1-2MOB
Podstawy programowania strukturalnego 420-IS1-1PPS
Programowanie zaawansowane 0600-IS1-2PZ

Założenia (lista przedmiotów):

Programowanie równoległe i rozproszone 0600-IS1-3PRR
Systemy operacyjne 0600-IS1-2SOP
Wstęp do programowania obiektowego 420-IS1-1WPO

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć dobrze opanowane programowanie strukturalne, dobrą znajomość języka C, wskazana jest podstawowa znajomość języka C++.

Ważna jest również znajomość podstawowych pojęć z programowania równoległego i rozproszonego.

Wskazana jest umiejętność pracy w środowisku unix/linuks z poziomu terminala, znajomość jednego z edytorów tekstowych dostępnych w środowisku terminala (vi/vim, emacs, nano, mcedit).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w zagadnienia nowoczesnych obliczeń naukowych realizowanych przy pomocy akceleratorów opartych na procesorach graficznych.

W ramach wykładu zostaną omówione podstawy teoretyczne a w trakcie ćwiczeń studenci zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie analizy algorytmów obliczeniowych, wyodrębniania kerneli obliczeniowych i ich przenoszenia na koprocesor graficzny z wykorzystaniem języka CUDA.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina: Nauki i ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka.

Rok studiów / semestr: 1 / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy programowania strukturalnego

Wstęp do programowania obiektowego

Programowanie zaawansowane

Wykład: 15h Laboratorium: 30h

Metody dydaktyczne: Materiały dydaktyczne są opracowane w formacie slajdów i prezentowane w trakcie wykładów. Pliki pdf ze slajdami są udostępniane studentom.

Instrukcje laboratoryjne są udostępniane studentom na każdych zajęciach. Przewidziane są także konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- laboratorium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 0h

- laboratorium 10h

Zapoznanie z literaturą: 5h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 30h

Przygotowanie do zaliczenia: -

Czas trwania zaliczenia: -

Udział w konsultacjach: 30h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75, 3ECTS

- praca samodzielna: 45, 1 ECTS

Literatura:

CUDA C++ Programming Guide (https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.html)

CUDA C++ Best Practices Guide (https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-best-practices-guide/index.html)

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą podstawowe umiejętności programowania w CUDA - najpopularniejszym środowisku obliczeń masywnie równoległych. Zdobędą podstawowe umiejętności analizy problemów obliczeniowych pod kątem możliwości ich zrównoleglenia i zaproponowanie równoległej wersji algorytmu obliczeniowego.

W wyniku zajęć zrealizowane zostaną następujące efekty kształcenia:

1. Ma podstawową wiedzę w zakresie algorytmów dla masywnych obliczeń równoległych z zastosowaniem nowoczesnych metod numerycznych oraz ich realizacji na maszynach wieloprocesorowych, wielordzeniowych i kartach graficznych. KP7_WG8

2. Ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach w zakresie informatyki. KP7_WG9, KP7_WK1

3. Umie dokonać implementacji masywnych algorytmów przetwarzania równoległego, w tym w środowisku kart graficznych. KP7_UW8, KP7_UW11, KP7_UW12, KP7_UW13, KP7_UW15

4. Implementuje zaawansowane dynamiczne struktury danych oraz zaawansowane algorytmy. KP7_UW11, KP7_UW12, KP7_UW15,

5. Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań oraz myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny. KP7_UW14, KP7_UO4

6. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy poza dziedzinowej. KP7_UU2

7. Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z najnowszymi trendami rozwoju technologii informatycznych poprzez czasopisma naukowe i popularnonaukowe oraz witryny internetowe. KP7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia na ocenę na podstawie wykonanych projektów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Rudnicki
Prowadzący grup: Witold Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)