Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Kulturowych)

Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
430-KS1-1APK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia są prezentacja najważniejszych szkół i kierunków badawczych w klasycznej antropologii. Mają służyć także zapoznaniu studentów z problemami istotnymi dla zrozumienia miejsca człowieka w kulturze, takimi jak: rozumienie pojęcia kultura, relacji natury i kultury, kultury a cywilizacji, wzoru kultury, relacji jednostki i kultury, problemu internalizacji kultury, mitu w kulturze, kulturowych modeli czasu i przestrzeni, roli ciała w kulturze, modeli kultury rycerskiej, szlacheckiej, mieszczańskiej i masowej.

Strona przedmiotu
430-KS1-3DPK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami badawczymi niezbędnymi w diagnozowaniu warunków animacji społeczno-kulturowej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie wielowymiarowych badań diagnostycznych.

Strona przedmiotu
430-KS1-2FWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wyposażają studenta w podstawową wiedzę na temat związków kina z przemianami cywilizacyjnymi i technologicznymi dokonującymi się w kulturze XX i XXI wieku. Studenci poznają informacje związane z różnorodnymi formami kina i ich przemianami stylistycznymi związanymi z rozwojem technologii i przemysłu oraz z przemianami kulturowymi, społecznymi i obyczajowymi dokonującymi się w przeciągu XX wieku i współcześnie. Uzyskują wiedzę o podstawowych artefaktach kina niemego, przełomu dźwiękowego, kina autorskiego i komercyjnego, produkcji współczesnych oraz o ich recepcji społecznej. Posiadają również wiedzę o genealogii kina oraz przemianach rodzajowych i gatunkowych na przestrzeni kina niemego, dźwiękowego i współczesnego. Po ukończeniu zajęć, student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w celu sformułowania własnej refleksji dotyczącej funkcjonowania filmu w społeczeństwie oraz posiada kompetencje oceny i wartościowania artefaktów filmowych, ich roli i miejsca w kulturze.

Strona przedmiotu
430-KS1-3FKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty animacji kultury. Pierwsze zajęcia maja charakter bardziej teoretyczny i student zostaje zapoznany z podstawowymi terminami związanymi z animacją kultury.

Druga część zajęć ma charakter bardziej praktyczny. Omawiane są poszczególne projekty animacyjne w kontekście sztuki, edukacji czy nowych mediów. Następnie studenci sami tworzą scenariusz projektu kulturalnego, realizują go, by na ostatnich zajęciach poddać go ocenie i krytycznym uwagom.

Strona przedmiotu
430-KS1-1HKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu podejmowane są zagadnienia dotyczące uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i społeczno-demograficznych kształtowania się kultury europejskiej, jej korzeni antycznych (Mezopotamia, Egipt oraz Grecja i Rzym), chrześcijańskich (również w wydaniu bizantyńskim), wpływów judaizmu oraz islamu; uniwersalizmu kultury europejskiej w czasach średniowiecza oraz prób integracji politycznej i kulturalnej na przestrzeni dziejów wraz z czynnikami, które integrację uniemożliwiały.

Strona przedmiotu
430-KS1-1HSZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów i zajęć jest przedstawienie wybranych problemów sztuki europejskiej od starożytności do współczesności. Głównym założeniem wykładów i ćwiczeń jest prezentacja sztuki jako podłoża współczesnych mediów obrazowych - zgodnie z założeniem m.in. Lva Manovicha - w kontekście teorii sztuki i teorii kultury. Dziedzina sztuki jest tu prezentowana w perspektywie kulturoznawczej – jako świadectwo przeobrażeń kultury z ukazaniem jej funkcji kulturowych.

Strona przedmiotu
430-KS1-3JKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady są poświęcone analizie związków pomiędzy językiem, kulturą i umysłem. Ze względu na specyfikę studiów zagadnienia będą omawiane głównie z perspektywy filozofii kultury, filozofii egzystencjalnej antropologii i psychoanalizy kultury. Tym niemniej poruszone także zostaną obszary związane z lingwistyką kulturową oraz psycholingwistyką.

Strona przedmiotu
430-KS1-2KKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-2KAD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat kształtowania się kultury audiowizualnej o rodowodzie technicznym, a także wybranych jej dzisiejszych aspektów. Zajęcia będą prowadzone w układzie historyczno-problemowym, z perspektywy antropologii kultury i mediów. Będą one dotyczyły takich zagadnień, jak: rola fotografii w kształtowaniu się kultury audiowizualnej; kino i wyobraźnia - film w kulturze współczesnej; telewizja jako kultura; seryjność i serializacja w kulturze i w mediach; voyeuryzm – kategoria poznawcza kultury audiowizualnej; kino i telewizja a zbiorowa wyobraźnia; kultura wideo – kultura uczestnictwa; kultura konwergencji; cyberprzestrzeń i cyberkultura.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KKS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kulturą krajów sąsiednich oraz zauważania podobieństw i różnić we wspólnym dziedzictwie wybranych obszarów i wspólnot kulturowych.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podlasie w granicach historycznych i administracyjnych. Wielokulturowy charakter Podlasia w perspektywie etnicznej, wyznaniowej, społecznej. Dziedzictwo kultury materialnej i duchowej regionu. Współczesny obraz kultury Podlasia.

Strona przedmiotu
430-KS1-2KKH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-2MET
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący genezy i istoty badań kulturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego charakteru. Podczas wykładów i ćwiczeń studenci poznają najważniejsze pojęcia z tego zakresu. Zapoznają się także z wybranymi metodami badawczymi oraz z przykładami ich zastosowania w badaniach kulturoznawczych. Ćwiczenia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci poznają podstawowe zasady dotyczące przygotowywania i prowadzenia badań. Celem zajęć jest wyposażenie studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające zaprojektowanie i realizację wielowymiarowych badań z zakresu kultury.

Strona przedmiotu
430-KS1-3MAI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje elementy budowy dzieła sztuki istotne dla jego analizy i interpretacji, a także umie określić wymowę ideową i przesłanie utworu (treść, świat przedstawiony, bohaterowie i ich postawy), poznaje także

podstawowe metody analityczno-interpretacyjne dzieła (jak: strukturalizm, semiotyka, psychoanaliza, teorie krytyczne, fenomenologia, hermeneutyka), zna konteksty historyczne i społeczno-kulturowe powstania dzieła.

Zajęcia mają charakter praktyczny i polegają na wspólnej analizie i interpretacji wybranych dzieł (literackich, filmowych, teatralnych bądź plastycznych).

Strona przedmiotu
430-KS1-1MEU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

przedmiot przedstawia mitologie Bliskiego Wschodu, mitologię egipską, mitologię hinduską oraz mitologie: grecką, rzymską, celtycką, skandynawską, słowiańską,

Strona przedmiotu
430-KS1-3MWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie podstawowych wiadomości z zasad, teorii i historii muzyki na tle przemian historycznych i kulturowych

- rozwijanie sfery estetycznej i emocjonalnej

- rozwijanie umiejętności oceny wartości dzieł muzycznych i spostrzegania zjawisk dźwiękowych muzyki

Strona przedmiotu
430-KS1-1ONK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1ONK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-2ONK2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Zajęcia terenowe - godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-3ONK3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Zajęcia terenowe - godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Zajęcia terenowe - godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci zrealizują temat „Korelacja kultury i natury na Podlasiu”. Przeciwieństwo kultura/natura (w ramach różnych systemów ideologicznych, kulturowych, światopoglądowych) przyjmuje różne rozwiązania. W coraz większym stopniu staje się ono również tematem refleksji związanej z kwestiami równowagi środowiska, stylów życia, koncepcji rozwoju. Dlatego coraz więcej działań kulturalnych i artystycznych eksploruje ten temat poszukując w nim ważnych społecznie kontekstów. Natura (jako część rozumienia słowa kultura) staje się ważnym polem eksploracji i animacji kultury.

Strona przedmiotu
430-KS1-2OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Strona przedmiotu
430-KS1-1PAM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia mediów jest związana z jednej strony z antropologią nowoczesnych społeczeństw, a z drugiej powiązana jest z przełomem jakim dokonał się w badaniach komunikacji medialnej za sprawą badaczy skupionych w ośrodku studiów kulturowych (cultural studies) w Birmingham. Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący teorii mediów, perspektyw analizy przekazów medialnych oraz wybranych zjawisk związanych z mediami w kulturze współczesnej. Kurs ma na celu uświadomienie studentkom i studentom symbolicznej konstrukcji rzeczywistości oraz roli mediów w reprodukcji kultury i formowaniu tożsamości zbiorowej. Ponadto celem przedmiotu jest zapoznanie uczestniczek i uczestników kursu z różnymi praktykami użytkowania mediów i przypisywania im znaczeń.

Strona przedmiotu
430-KS1-2PKM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają w problematykę międzykulturowości i komunikacji poprzez analizę teorii i koncepcji współistnienia różnych systemów kulturowych, dynamiki ich przenikania i konstruowania tzw. "trzeciej drogi". Analizy teorii semiotycznych oraz praca z teoria Gudykunsta wprowadzaja studentów w zagadnienie komunikacji na pograniczu kulturowym.

Strona przedmiotu
430-KS1-3PZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest przygotowanie do wykonywania zawodu i wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
430-KS1-1PKP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu analizę i interpretację wybranych przez studentów wytworów popkultury oraz poznanie metod ich badania. Studenci zapoznają się z debatami teoretycznymi dotyczącymi pojęć kultury popularnej, masowej, społeczeństwa masowego, etc. Każde zajęcia będą poświęcone jednej dziedzinie popkultury: muzyce, telewizji, filmowi, social mediom i platformom streamingowym, oraz różnym teoriom i szkołom krytyki. Odwołując się do wybranych przez studentów przykładów, będziemy „dekodować” znaczenia ukryte w dzisiejszej popkulturze. Celem nadrzędnym jest przejście z poziomu użytkownika kultury popularnej do poziomu jej badacza i świadomego uczestnika.

Strona przedmiotu
430-KS1-3POK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący problemów z zakresu organizacji kultury w UE. Podczas wykładów i ćwiczeń studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi finansowania kultury w UE, polityki kulturalnej UE, ekonomiki kultury oraz przemysłów kreatywnych. W trakcie zajęć omówiona zostanie także sytuacja Europy wielokulturowej.

Strona przedmiotu
430-KS1-3SEML
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-3SEML1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-3SEML2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium skupia się wokół trzech – szeroko rozumianych – kategorii (pogranicza, kultury i tożsamości). Prymarną jest pogranicze (zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i filozoficznym, estetycznym, narodowym, religijnym, językowym). Tak rozumiane zwraca uwagę na dokonywane wybory, labilność postaw, dynamizm zachowań. Większość współczesnych zjawisk w kulturze ma

charakter nieostry, a postawy zdefiniowane, spetryfikowane ustępują zachowaniom o charakterze dynamicznym.

Strona przedmiotu
430-KS1-3SEML3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie seminarium student pod kierunkiem promotora pracuje nad przygotowaniem pracy licencjackiej stanowiącej opracowanie zagadnienia z zakresu zjawisk kulturowych odpowiadającego profilowi i tematyce wybranego seminarium. Celem zajęć seminaryjnych jest przygotowanie bibliografii oraz stworzenie warsztatu metodologicznego umożliwiającego przeprowadzenie analizy wybranych problemów i przygotowanie prac licencjackich. W trakcie zajęć student formułuje problem badawczy, pytania badawcze, określa metodę badawczą oraz opracowuje strukturę pracy licencjackiej. Efektem końcowym seminarium jest napisanie pracy licencjackiej pozytywnie ocenionej przez promotora i dopuszczenie jej do obrony.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)