Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania w przedszkolu cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3AJK1 Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania w przedszkolu cz. 1
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem jest przygotowanie studentów do tego, aby byli zdolni do samodzielnego określania i rozwiązywania zagadnień wychowawczych i dydaktycznych, odznaczali się inicjatywą, pomysłowością oraz kreatywnością, mogli pełnić funkcje popularyzatorów wiedzy oraz odznaczali się kulturą etyczną, społeczną i estetyczną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Metodyka jako dyscyplina praktyczna; analiza treści programowych zawartych w obowiązujących nauczyciela dokumentach; poznanie teorii pedagogicznych wpierających rozwój dzieci i ich implementacja w praktyce; tryb życia w przedszkolu; poznawczy obszar rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, rola pytań w pracy nauczyciela; okazje edukacyjne, zajęcia dydaktyczne i projekt jako formy wspomagania rozwoju dziecka i konstruowania treści programowych; stosowanie metod, zasad i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, formy rozwoju mowy i myślenia, wczesne czytanie w przedszkolu, treści matematyczne w edukacji przedszkolnej; organizowanie przestrzeni sali przedszkolnej i placu przedszkolneg

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy M_7

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: III/5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): pedagogika przedszkolna

Liczba godzin: 15 (w) i 45 (ćw)

Metody dydaktyczne: konsultacje, wykłady, ćwiczenia, warsztaty grupowe, projekty

Punkty ECTS: 7.0

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaje aktywności:

udział w wykładach -15h

udział w ćwiczeniach - 45h

przygotowanie do ćwiczeń - 45h

przygotowanie do przećwiczenia realizacji projektu/testu kontrolnego - 10h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie projektów działań z dziećmi - 50h

przygotowanie do zaliczenia- 6h

zaliczenie - 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 124h, ECTS 4.96

-O charakterze praktycznym - 152h ECTS 6.08

Literatura:

Dryjas K., Jas M., (2017), Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, Warszawa.

Jaszczyszyn, E., Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich, Białystok 2010.

Jaszczyszyn, E., Oczekiwania sześciolatków i ich rodziców w stosunku do szkoły a realia realizacji obowiązku szkolnego, Białystok 2010.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011.

Rożek, L., Edukacja matematyczna w przedszkolu, Szczecin 2011.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Czasopisma: Bliżej Przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu, Przedszkolne ABC

Literatura uzupełniająca:

Filipiak, E., (2011), Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych, Bydgoszcz.

Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego

Programy wychowania w przedszkolu

Czasopisma dla nauczycieli: Wychowanie w Przedszkolu, Przedszkolne ABC, Bliżej Przedszkola

Efekty uczenia się:

A7_WG2 - zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

KA7_WG6 - zna metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym

KA7_WG7 - rozumie znaczenie i dostrzega możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci

KA7_UW3 - uwzględnia w opracowywanych przez siebie projektach współczesne interdyscyplinarne badania nad dzieciństwem (Childhood Studies) dotyczące zagadnienia dobrostanu dziecka.

KA7_UW4 - potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia.

KA7_UK2 - potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci.

KA7_UO3 - potrafi identyfikować spontaniczne zachowania dzieci lub uczniów jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystywać je w procesie

edukacji oraz realizacji celów terapeutycznych

KA7_KK4 - wykazuje się autorefleksją nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (skala 2.0-5.0).

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac związanych z realizowana tematyka.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hałaburda
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszewicz, Małgorzata Bilewicz, Elżbieta Hałaburda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.