Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka wychowania w przedszkolu cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3AJK1
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania w przedszkolu cz. 1
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem jest przygotowanie studentów do tego, aby byli zdolni do samodzielnego określania i rozwiązywania zagadnień wychowawczych i dydaktycznych, odznaczali się inicjatywą, pomysłowością oraz kreatywnością, mogli pełnić funkcje popularyzatorów wiedzy oraz odznaczali się kulturą etyczną, społeczną i estetyczną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Metodyka jako dyscyplina praktyczna; analiza treści programowych zawartych w obowiązujących nauczyciela dokumentach; poznanie teorii pedagogicznych wpierających rozwój dzieci i ich implementacja w praktyce; tryb życia w przedszkolu; poznawczy obszar rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, rola pytań w pracy nauczyciela; okazje edukacyjne, zajęcia dydaktyczne i projekt jako formy wspomagania rozwoju dziecka i konstruowania treści programowych; stosowanie metod, zasad i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, formy rozwoju mowy i myślenia, wczesne czytanie w przedszkolu, treści matematyczne w edukacji przedszkolnej; organizowanie przestrzeni sali przedszkolnej i placu przedszkolneg

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy M_7

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: III/5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): pedagogika przedszkolna

Liczba godzin: 15 (w) i 45 (ćw)

Metody dydaktyczne: konsultacje, wykłady, ćwiczenia, warsztaty grupowe, projekty

Punkty ECTS: 7.0

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaje aktywności:

udział w wykładach -15h

udział w ćwiczeniach - 45h

przygotowanie do ćwiczeń - 45h

przygotowanie do przećwiczenia realizacji projektu/testu kontrolnego - 10h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie projektów działań z dziećmi - 50h

przygotowanie do zaliczenia- 6h

zaliczenie - 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 124h, ECTS 4.96

-O charakterze praktycznym - 152h ECTS 6.08

Literatura:

Literatura:

Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1989), Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki? Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Jaszczyszyn, E. (2010), Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich, Białystok.

Leżańska, W., Płóciennik, E., (2021) Pedagogika przedszkolna z metodyką, Łódź.

Literatura uzupełniająca:

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., (2011), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków.

Polewczyk, I., (2013), Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa.

Aktualna - Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Programy wychowania w przedszkolu (w wyborze)

Czasopisma dla nauczycieli: np. Wychowanie w Przedszkolu, Przedszkolne ABC, Bliżej Przedszkola

Efekty uczenia się:

KA_WG2 - zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

KA7_WG6 - zna metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym

KA7_WG7 - rozumie znaczenie i dostrzega możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci

KA7_UW3 - uwzględnia w opracowywanych przez siebie projektach współczesne interdyscyplinarne badania nad dzieciństwem (Childhood Studies) dotyczące zagadnienia dobrostanu dziecka.

KA7_UW4 - potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia.

KA7_UK2 - potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci.

KA7_UO3 - potrafi identyfikować spontaniczne zachowania dzieci lub uczniów jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystywać je w procesie

edukacji oraz realizacji celów terapeutycznych

KA7_KK4 - wykazuje się autorefleksją nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (skala 2.0-5.0).

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac związanych z realizowaną tematyka.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszewicz, Małgorzata Bilewicz, Paulina Czygier, Elżbieta Jaszczyszyn, Marta Wasilczuk, Sylwia Wesołowska, Monika Żak-Skalimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszewicz, Elżbieta Jaszczyszyn, Agnieszka Laskowska, Marta Wasilczuk, Sylwia Wesołowska, Monika Żak-Skalimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)