Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja społeczno-przyrodnicza z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-3ESP Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja społeczno-przyrodnicza z metodyką
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Pedagogika wczesnoszkolna 0800-PIWS1-2PWC
Psychologia rozwojowa 0800-S1-1YAEE
Psychopedagogiczne podstawy edukacji 0800-PIWS1-2GHA

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy pedagogiki 0800-S1-1YPPE
Teoria wychowania 0800-S1-1YTWY

Założenia (opisowo):

Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz biologii i geografii (na poziomie szkoły średniej)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest stworzenie warunków do zdobycia przez studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i przyrodniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej i przyrodniczej klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich, rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności obserwacji i analizy zjawisk przyrodniczych; organizacji edukacji przyrodniczej w naturalnym środowisku; rozwijania kompetencji dziecka w zakresie rozumienia i poszanowania przyrody; edukacji ekologicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy M_5

Dziedzina i dyscyplina: Nauki społeczne, pedagogika

III rok / 5 semestr

Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz biologii i geografii (na poziomie szkoły średniej)

Liczba godzin: wykład 8 godzin, ćwiczenia - 12 godzin

Metody dydaktyczne: wykład, warsztaty grupowe, projekt, dyskusja, ćwiczenia, m. aktywizujące

Punkty ECTS - 4 (1+3)

Bilans nakładu pracy:

udział w wykładach - 8

udział w zajęciach (ćwiczeniach, laboratoriach, lektoraty i in.) -12

przygotowanie do zajęć (ćwiczeniach, laboratoriach, l i in.)- 30

przygotowanie eseju/pracy pisemnej -10

przygotowanie do egzaminu- 37

egzamin - 2

udział w konsultacjach - 1

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 22 ( 2 ECTS)

o charakterze praktycznym - 90 (3ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sobierańska D. Świat przyrody zintegrowany, ale czy w szkole? [w:]red. D. Klus-Stańska, (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Impuls, 2014

Dziecko w szkolnej rzeczywistości Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej (red.) H. Sowińska(2011) Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań

Głoskowska-Sołdatow M. (2005)Wybrane teoretyczne podejścia do edukacji środowiskowej [w:](red.) A. Cichocki, Edukacja elementarna szansą nowej jakości wychowania, Trans Humana, Białystok

Budniak, A(2010): Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym , Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków

A. Budniak, (2009) Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych, Katowice

Brown S. E., Robimy eksperymenty, przeł. R. Waliś, K. E. Liber, Warszawa 2005.

Budniak A., Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze, [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, s. 416-420.

Sawicki M.: Edukacja środowiskowa

Metoda projektów i jej konteksty w szkolnej edukacji przyrodniczej i matematycznej, red. S. Dylak, Poznań 2012, s. 36-39.

Literatura uzupełniająca

Adamek I., Pawlak B. Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kraków,2012

Komorowska-Zielony A., Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk, 2008.

Nauczanie przyrody: wybrane zagadnienia (red) E Arciszewska, St. Dylak, Warszawa 2005

Budniak A.,, Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych, Katowice 2009.

Majcher I.: Zasób osobistej wiedzy przyrodniczej dzieci 9-letnich, Gdańsk, 2005.

Łaciak B., Świat społeczny dziecka, 1998

Dziecko w świecie przyrody i nauki (red.) J. Solomon, St. Dylak, Toruń, 2005

Przyrodnicza edukacja przedszkolna wczesnoszkolna (pr. zb.), Warszawa, 2016.

Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie (praca zb.), Warszawa, 2014

Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Kielce, 2002

Brown S. E., Robimy eksperymenty,Warszawa, 2005

Parczewska T., Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas 1-3, Lublin, 2005

Parczewska T. (2009) Edukacja ekologiczna w przedszkolu, , Lublin

Dziecko w świecie przyrody i nauki (red.) J. Solomon, St. Dylak, Toruń 2005

Paśko I. Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych, Kraków, 2001

Garbula-Orzechowska J., Edukacja historyczna w klasach początkowych, Toruń, 2002

Brzezińska A., Lutomski G., Smykowski B., Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, Poznań, 1995

Pytlak E., Waszkiewicz H., Miejsce edukacji przyrodniczej w kształceniu zintegrowanym [w]: Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki, (red.) M. Żytko, Warszawa, 2002

Garbula-Orzechowska J., Nabywanie kompetencji podmiotowych przez dzieci w toku rozwoju społecznego, [w:] Przedszkole i szkoła dla dziecka – podmiotowość wychowanka, (red.) D. Klus-Stańska

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1. Student wykazuje się uporządkowana wiedzą merytoryczną z różnych dyscyplin i metodyczną niezbędną do planowania działalności w obszarze edukacji społecznej i przyrodniczej

K_W03

K_W05

K_W09

2. Student projektuje i planuje działania edukacyjne w obszarze kompetencji społecznych, obywatelskich i przyrodniczych oraz procedury ułatwiające

dzieciom analizowanie i rozumienie podstawowych zjawisk i procesów społecznych i przyrodniczych

K_U01

K_U02

K_U07

K_U09

K_U10

3. Student rozumie potrzebę dokształcania się i doskonalenia umiejętności w trakcie realizowania zadań z zakresu edukacji społecznej i przyrodniczej

K_K04

K_K01

K_K08

Metody i kryteria oceniania:

egzamin, zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.