Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organy ochrony prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-2RA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organy ochrony prawa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są ustrój i kompetencje oraz zasady funkcjonowania krajowych organów ochrony prawnej, w szczególności organów orzekających (m.in. sądy i Trybunał Konstytucyjny), organów kontroli przestrzegania prawa (m.in. Najwyższa Izba Kontroli, inspekcje) oraz organów ochrony prawnej (m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich). Zasadnicza część analizy merytorycznej obejmuje materie konstytucyjne oraz główne materie uregulowane w ustawach dodatkowo z elementami praktyki funkcjonowania tych organów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem.: II rok studiów drugiego stopnia / sem. 3.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 14 godz. e-learningu) i 15 godzin ćwiczeń (w tym 7 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje, materiały oraz zadania sprawdzające na platformie EduPortal.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz. (w tym 21 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu: 54 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 49 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020;

- W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Praw człowieka, Warszawa 2021.

Literatura dodatkowa:

- J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2015,

- S. Serafin, B. Szmunik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze powiązanym z bezpieczeństwem (KA7_WK2).

W zakresie umiejętności absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach (KA7_UO2).

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem podmiotów (sądów, organów, funkcjonariuszy) związanych z obszarem bezpieczeństwa, w tym rozwijania dorobku zawodowego urzędnika (funkcjonariusza publicznego) zajmującego się problematyką bezpieczeństwa (w tym przepisami prawa obowiązującego w tym obszarze), podtrzymywania etosu zawodowego urzędnika (funkcjonariusza publicznego), przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej urzędnika (funkcjonariusza publicznego) oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad (KA7_KR1).

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych; zaliczenie pisemne.

Wykład: egzamin pisemny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczeń końcowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Puchta
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Radosław Puchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Puchta
Prowadzący grup: Piotr Czeczot, Radosław Puchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są organizacja i komptencje oraz tryb funkcjonowania trzech rodzajów organów ochrony prawnej:

Organy rozstrzygające (orzekające),

Organy kontroli legalności,

Rzecznicy i organy obsługi prawnej.

Zasadnicza część analizy merytorycznej obejmuje materie konstytucyjne oraz główne materie uregulowane w ustawach dodatkowo z elementami praktyki funkcjonowania tych organów.

Pełny opis:

Po przedstawieniu definicji i pojęć podstawowych dokonywana jest szczegółowa charakterystyka konstytucyjno-ustawowej pozycji prawnej organów rozstrzygających (orzekających), organów kontroli legalności oraz rzeczników i innych organów obsługi prawnej.

Omawiane są: sądy i trybunały, NIK, Prokuratura, IPN, Krajowa Administracja Skarbowa, Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, GIODO, formacje policyjne i zabezpieczające, służby ochrony władz, służby specjalne, straże lokalne i sektorowe, inspekcje, organy nadzoru budowlanego, organy ochrony konserwatorskiej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka i organy obsługi prawnej.

Dodatkowo na tym tle przedstawiona jest rola i zadania Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów w zakresie kontroli i ochrony prawa.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2020,

2. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010,

3. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.,

4. Ustawy określające pozycję prawną konkretnych organów kontroli i ochrony prawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Puchta
Prowadzący grup: Piotr Czeczot, Radosław Puchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są organizacja i komptencje oraz tryb funkcjonowania trzech rodzajów organów ochrony prawnej:

Organy rozstrzygające (orzekające),

Organy kontroli legalności,

Rzecznicy i organy obsługi prawnej.

Zasadnicza część analizy merytorycznej obejmuje materie konstytucyjne oraz główne materie uregulowane w ustawach dodatkowo z elementami praktyki funkcjonowania tych organów.

Pełny opis:

Po przedstawieniu definicji i pojęć podstawowych dokonywana jest szczegółowa charakterystyka konstytucyjno-ustawowej pozycji prawnej organów rozstrzygających (orzekających), organów kontroli legalności oraz rzeczników i innych organów obsługi prawnej.

Omawiane są: sądy i trybunały, NIK, Prokuratura, IPN, Krajowa Administracja Skarbowa, Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, GIODO, formacje policyjne i zabezpieczające, służby ochrony władz, służby specjalne, straże lokalne i sektorowe, inspekcje, organy nadzoru budowlanego, organy ochrony konserwatorskiej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka i organy obsługi prawnej.

Dodatkowo na tym tle przedstawiona jest rola i zadania Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów w zakresie kontroli i ochrony prawa.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2020,

2. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010,

3. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.,

4. Ustawy określające pozycję prawną konkretnych organów kontroli i ochrony prawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)