Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS2-1MBS
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. RES stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Podstawy pedagogiki 0800-S1-1YPPE
Psychologia ogólna 0800-S1-1YPSO

Założenia (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Podstawy pedagogiki 0800-S1-1YPPE
Psychologia ogólna 0800-S1-1YPSO

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem realizacji zajęć student powinien:

• poprawnie posługiwać się terminologią z zakresu psychologii ogólnej i społecznej, dydaktyki ogólnej, pedagogiki społecznej, socjologii wychowania;

• posiadać wiedzę o podstawowych procesach psychologicznych i pedagogicznych charakteryzujących rozwój dzieci i dorosłych o specjalnych potrzebach;

• posiadać wiedzę o zjawiskach pedagogicznych, społecznych - ich istocie, przyczyn, złożoności - rodzajów/wymiarów, ich skutków, możliwości ich wzmacniania/ ograniczania;

Przyjmuje się, że realizacja treści kształcenia z przedmiotu umożliwi zapoznanie studentów z podstawami metodologii badań w naukach społecznych, opracowywaniem koncepcji badań oraz postępowaniem w badaniach naukowych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z założeniami filozoficznymi (ontologiczne, epistemologiczne) i metodologicznymi empirycznych badań społecznych ilościowych i jakościowych; z koncepcjami rozwoju nauki, znaczeniem paradygmatów w rozwoju nauki, procesami poznania naukowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_3 (Moduł metodologiczny)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: I rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

podstawy pedagogiki, teoria wychowania, dydaktyka ogólna, socjologia wychowania, pedagogika społeczna

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 10 godz.

Czytanie zaleconej literatury: 8 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 12 godz.

o charakterze praktycznym: 30 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, PWN.

• Blaikie N., Designing Social Research, Cambridge 2009, Polity Press.

• Galewicz W. (red.), Etyczne i prawne granice badań naukowych, Kraków 2009, Universitas.

• Kubinowski D., Nowak M. (red.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Impuls, Kraków, 2006.

• Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 2009, PWN.

• Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Impuls, Kraków 2018.

• Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006, GWP.

• Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010, GWP.

Literatura uzupełniająca:

• Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Impuls, Kraków 2010.

• Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura uzupełniająca:

Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Impuls, Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

Student/studentka

• ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (KA7_WG2);

• ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) (KA7_WG4);

• ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej (KA7_WK8);

• posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań,

wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki (KA7_UO1);

• potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych (KA7_UO3);

• jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej(KA7_KO1);

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu:

kolokwium pisemne, pytania wymagające otwartej wypowiedzi, wyjaśnienia, porównania, podawania trafnych przykładów;

minimum 51% punktów wymagane dla oceny dostatecznej;

50% nieobecności nieusprawiedliwionych podczas wykładów kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krajewska
Prowadzący grup: Anna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)