Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S1-2YGJH Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metodologii nauk społecznych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
2 rok 1st. POW stac. sem. letni
2 rok 1st. RES stac. sem. letni
Moduł podstawowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Podstawy pedagogiki 0800-S1-1YPPE
Psychologia ogólna 0800-S1-1YPSO

Założenia (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Podstawy pedagogiki 0800-S1-1YPPE
Psychologia ogólna 0800-S1-1YPSO

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami metodologii badań w naukach społecznych oraz postępowaniem w badaniach naukowych.

Skrócony opis:

Zadaniem prowadzących zajęcia jest wyposażenie studenta w elementarną wiedzę w zakresie:

• miejsca pedagogiki w systemie nauk oraz jej przedmiotowymi i metodologicznymi powiązaniami z innymi dyscyplinami;

• podstawowych paradygmatów w metodologii nauk społecznych – pozytywistycznym i humanistycznym;

• wykorzystywania teorii w paradygmacie pozytywistycznym;

Kształtowanie umiejętności studentów w zakresie:

• przygotowania własnego projektu badawczego oraz krytycznej oceny innych projektów;

• przygotowania prostego narzędzia badawczego;

• analizy i interpretacji rozkładu zmiennych jakościowych lub ilościowych na podstawie wskaźników struktury oraz ich graficznego obrazu;

• formułowania wniosków dla praktyki, postulatów i kierunków dalszych badań na podstawie materiału empirycznego;

• posługiwania się przypisami bibliograficznymi.

Kształtowania kompetencji społecznych studenta w zakresie:

• określania i wyjaśniania dylematów etycznych związanych z prowadzeniem badań.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok, sem. IV

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów:

podstawy pedagogiki, dydaktyka ogólna, psychologia ogólna, pedagogika społeczna

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1. Znajomość podstawowej terminologii stosowanej w pedagogice ogólnej, dydaktyce i pedagogice społecznej.

2. Elementarna wiedza o nauce i jej funkcjach.

3. Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz., ćwiczenia - 15 godz.

Metody dydaktyczne – prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, dyskusja, praca w grupach

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach i ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

przygotowanie do zaliczenia wykładu: 8 godz.

Udział w konsultacjach - 2

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz.

o charakterze praktycznym: 60 godz. (2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010.

Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

Krajewska A., Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Trans Humana, Białystok 2001.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa 1999.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa 2000.

Palka S., Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk, 2006.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.

Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Kraków 2018.

Pilch T. Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, „Żak” Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, 2004.

Cohen L., Manion L., Research Methods in Education, London-New York, Routledge, 1996.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (K_WO2);

- ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody (K_W12);

- posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wynik i (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań (K_U05);

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań (K_U10);

- jest świadomy etycznego wymiaru w badaniach naukowych (K_K06);

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład zaliczenie na ocenę, pisemne; pytania problemowe;

ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie:aktywność podczas ćwiczeń; wykonanie zadań przedmiotowych;

51% punktów uzyskanych przez studenta z zaliczenia ćwiczeń i wykładu jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej.

50% nieobecności nieusprawiedliwionych podczas wykładów kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krajewska
Prowadzący grup: Anna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.