Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie w Internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-2PIN
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie w Internecie
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Bazy danych 400-IS1-1BDA
Podstawy programowania strukturalnego 400-IS1-1PPSC
Podstawy programowania w internecie 400-IS1-2PPIN
Wstęp do programowania obiektowego 400-IS1-1POB

Skrócony opis:

Cel przedmiotu to zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami i narzędziami oraz najpopularniejszymi językami stosowanymi do tworzenia oprogramowania i serwisów działających w sieci Internet.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: Podstawy programowania strukturalnego (C), Podstawy programowania w internecie, Wstęp do programowania obiektowego, Bazy danych

wykład 30 godz. laboratorium 15 godz. projekt 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, praca własna, samodzielna praca przy komputerze

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h = 30h

udział w laboratoriach 15x1h = 15h

udział zajęciach projektowych 15x1h = 15h

przygotowanie do zajęć 15h

opracowanie zadań domowych 15h

opracowanie zadań projektowych 30h

udział w konsultacjach 5h

przygotowanie do sprawdzianu 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 65 godzin, 2,6 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. L. Welling, L. Thomson. PHP i MySQL: tworzenie stron WWW, Helion, 2009.

2. E. Castro. Perl i CGI : nauka pisania skryptów, Mikom, Warszawa 2003.

3. T. Skaraczyński, A. Zoła. PHP5 : programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework, Helion, 2010.

4. L. Ullman. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL, Helion, 2011.

5. Dokumentacja: PHP https://php.net/, MySQL https://dev.mysql.com/doc/ , Java https://docs.oracle.com/en/java/ , Perl https://perldoc.perl.org/, Apache https://httpd.apache.org/docs/, WordPress https://developer.wordpress.org/, Symfony https://symfony.com/doc, CakePHP https://book.cakephp.org/, Zend Framework https://framework.zend.com/learn

Efekty uczenia się:

Potrafi zastosować podstawowe technologie tworzenia interaktywnych aplikacji WWW: KP6_UW4, KP6_UW6, KP6_UW11, KP6_UW14

Potrafi wykorzystać dodatkowe biblioteki oraz narzędzia do tworzenie aplikacji WWW: KP6_UW4, KP6_UW6, KP6_UW11, KP6_UW14, KP6_UU2

Potrafi posługiwać się dokumentacją w oparciu o terminologię w języku angielskim: KP6_UK1

Potrafi określić priorytety określonego zadania: KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Żynel
Prowadzący grup: Kamil Ząbkiewicz, Mariusz Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)