Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-2BIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia mikroorganizmów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok - Mikrobiologia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biochemia 320-MS1-1BIO
Podstawy chemii 320-MS1-1PCH

Założenia (lista przedmiotów):

Biofizyka z elementami fizyki 320-MS1-1BFF
Biologia komórki 320-MS1-1BKO

Założenia (opisowo):

Student przed przystąpieniem do zajęć z Biochemii Mikroorganizmów powinien osiągnąć zakładane efekty uczenia się dla Podstaw Chemii i Biochemii. Dodatkowo uzyskane efekty kształcenia z Biologii Komórki i Biofizyki z Elementami Fizyki mnogą pomóc w lepszym zrozumieniu treści przekazywanych na zajęciach z Biochemii Mikroorganizmów

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie studentom szerokiego zróżnicowania mikroorganizmów i ich elastyczności metabolicznej na poziomie

procesów biochemicznych. Podczas zajęć studenci poznają strukturalne różnice w budowie różnych grup mikroorganizmów i procesy

biochemiczne pozwalające mikroorganizmom zasiedlać bardzo zróżnicowane nisze ekologiczne. Studenci są również zapoznawani z

biochemicznym podłożem chorób wywoływanych przez bakterie i grzyby jak również wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle i

ochronie środowiska. W trakcie laboratoriów studenci wykorzystując poznane wcześniej techniki biochemiczne zapoznają się ze specyfiką budowy i wybranych procesów metabolicznych różnych mikroorganizmów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, Mikrobiologia

Rok studiów/semestr: II rok studiów pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 45 godz., konwersatorium 15 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

150 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.

konwersatoriach: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 66 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 85 godz., 3,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 135 godz., 5,4 pkt. ECTS

Wykłady:

W trakcie wykładu studenci dowiadują się o specyfice metabolizmu bakterii, archeonów, sinic i grzybów klasyfikowanych jako mikroorganizmy. Poznają specyficzne szlaki metaboliczne tych organizmów kształtujące ich elastyczność metaboliczną i pozwalające im zajmować bardzo różne nisze ekologiczne. Dodatkowo studenci dowiadują się o możliwościach i perspektywach wykorzystania specyficznych procesów biochemicznych mikroorganizmów w gospodarce człowieka.

Konwersatoria:

Podczas konwersatoriów studenci zdobywają samodzielnie wiedzę z rożnych źródeł wykonując prezentacje wybranych tematów z wykorzystaniem technik multimedialnych . Zdobytą wiedzę przekazują między sobą podczas wygłaszania referatów i dyskusji dotyczących realizowanych zagadnień.

Laboratoria:

Studenci w trakcie laboratoriów zdobywają umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym i biochemicznym podczas wykonywania zadań dotyczących poznawania specyfiki procesów biochemicznych mikroorganizmów. Studenci pod kontrolą prowadzącego analizują wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciągają wnioski.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Salyers A.A, Whitt D.D. 2012, Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa.

2. Baker S., Griffiths C., Nicklin J. 2021, Krótkie wykłady. Mikrobiologia. PWN, Warszawa.

3. Berg J. M., Tymoczko J.L., Stryer L. 2019, Biochemia. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniajaca:

1. Weiner J. 2021, Życie i ewolucja biosfery. Wyd. 3, PWN, Warszawa.

2. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B. 2009, Teoria i ćwiczenia. Mikrobiologia żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

1. Student tłumaczy metaboliczną różnorodność mikroorganizmów na przykładach znanych mu procesów biochemicznych. KP6_WG3, KP6 UK3

2. Student wskazuje biochemiczne mechanizmy wybranych chorób bakteryjnych i grzybowych jak też procesów wykorzystywanych w

przemyśle i ochronie środowiska. KP6_WG6, KP6 UK3

3. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu charakterystycznych dla mikroorganizmów procesów biochemicznych. KP6_UK3

4. Student posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w celu analizy wybranych procesów biochemicznych bakterii i grzybów. KA6_UW1, KP6 WG6

5. Student charakteryzuje podstawowe różnice i interakcje na poziomie biochemicznym pomiędzy mikroorganizmami i innymi orgazmami żywymi. KP6 WG4

6. Student wykorzystuje różne źródła informacji w celu prezentacji zagadnień związanych z biochemią mikroorganizmów i dyskusji w grupie. KP6 UK1, PK6 UK2

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019).

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów i konwersatoriów, egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Urszula Czyżewska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Urszula Czyżewska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Urszula Czyżewska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)