Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań w językoznawstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-3MBJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań w językoznawstwie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska z językiem hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego - semantyka 0400-AS1-2GSE
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-morfologia 0400-AS1-1GOMM
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (lista przedmiotów):

Najnowsze prądy w językoznawstwie 0400-AS1-3SNTL
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (opisowo):

1. Student zna podstawowe zagadnienia, terminologię i metodologię z zakresu językoznawstwa.

2. Student dostrzega związki pomiędzy językoznawstwem a innymi dyscyplinami z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych.

3. Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą głównych kierunków w językoznawstwie.

4. Student potrafi dostrzegać zjawiska językowe, opisywać je i analizować, posługując się poznanym metajęzykiem.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań w językoznawstwie.

Pełny opis:

Zapoznanie z głównymi metodami i procedurami badawczymi z językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem metod współcześnie stosowanych w opisie języka.

Ukształtowanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia własnych badań oraz zastosowania poznanych metod.

Literatura:

1. Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

2. Grucza, Franciszek. 2013. Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

3. Gee, James Paul. 2011. How to do Discourse Analysis - A Toolkit. London/New York: Routledge

4. McEnery, Tony and Andrew Wilson. 2001. Corpus Linguistics, 2nd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.

5. Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U04, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności, czynnego uczestnictwa w zajęciach i końcowego projektu badawczego.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek zgłoszenia się na dyżur osoby prowadzącej przedmiot (odpowiedź ustna z materiału omówionego w trakcie zajęć, na których student był nieobecny).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Saniewska
Prowadzący grup: Diana Saniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego - semantyka 0400-AS1-2GSE
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-morfologia 0400-AS1-1GOMM
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (lista przedmiotów):

Najnowsze prądy w językoznawstwie 0400-AS1-3SNTL
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań w językoznawstwie.

Pełny opis:

Zapoznanie z głównymi metodami i procedurami badawczymi z językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem metod współcześnie stosowanych w opisie języka.

Ukształtowanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia własnych badań oraz zastosowania poznanych metod.

Literatura:

1. Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

2. Grucza, Franciszek. 2013. Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

3. Gee, James Paul. 2011. How to do Discourse Analysis - A Toolkit. London/New York: Routledge

4. McEnery, Tony and Andrew Wilson. 2001. Corpus Linguistics, 2nd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.

5. Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego - semantyka 0400-AS1-2GSE
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-morfologia 0400-AS1-1GOMM
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (lista przedmiotów):

Najnowsze prądy w językoznawstwie 0400-AS1-3SNTL
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań w językoznawstwie.

Pełny opis:

Zapoznanie z głównymi metodami i procedurami badawczymi z językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem metod współcześnie stosowanych w opisie języka.

Ukształtowanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia własnych badań oraz zastosowania poznanych metod.

Literatura:

1. Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

2. Grucza, Franciszek. 2013. Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

3. Gee, James Paul. 2011. How to do Discourse Analysis - A Toolkit. London/New York: Routledge

4. McEnery, Tony and Andrew Wilson. 2001. Corpus Linguistics, 2nd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.

5. Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego - semantyka 0400-AS1-2GSE
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-morfologia 0400-AS1-1GOMM
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (lista przedmiotów):

Najnowsze prądy w językoznawstwie 0400-AS1-3SNTL
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań w językoznawstwie.

Pełny opis:

Zapoznanie z głównymi metodami i procedurami badawczymi z językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem metod współcześnie stosowanych w opisie języka.

Ukształtowanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia własnych badań oraz zastosowania poznanych metod.

Literatura:

1. Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

2. Grucza, Franciszek. 2013. Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

3. Gee, James Paul. 2011. How to do Discourse Analysis - A Toolkit. London/New York: Routledge

4. McEnery, Tony and Andrew Wilson. 2001. Corpus Linguistics, 2nd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.

5. Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)