Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja matematyczna z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-PIWS1-3EMM
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja matematyczna z metodyką
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Pedagogika wczesnoszkolna 0800-PIWS1-2PWC
Psychologia rozwojowa 0800-S1-1YAEE
Psychopedagogiczne podstawy edukacji 0800-PIWS1-2GHA

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy pedagogiki 0800-S1-1YPPE
Teoria wychowania 0800-S1-1YTWY

Założenia (opisowo):

Do realizacji treści przedmiotu wymagana jest sprawność w posługiwaniu się wiedzą i umiejętnościami z matematyki na poziomie szkoły średniej, podstawy wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, dydaktyki ogólnej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy o psychopedagogicznych podstawach edukacji matematycznej na poziomie klas młodszych, umiejętności projektowania procesu nabywania pojęć i umiejętności matematycznych przez uczniów klas I-III, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania indywidualnego rozwoju, oraz kompetencji społecznych związanych z pełnieniem roli organizatora procesu uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: studia stacjonarne

rodzaj przedmiotu: obowiązkowy M_5

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

rok studiów/semestr: III/5

wymagania wstępne: do realizacji treści przedmiotu wymagana jest sprawność w posługiwaniu się wiedzą i umiejętnościami z matematyki na poziomie szkoły średniej, podstawy wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, dydaktyki ogólnej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej

liczba godzin dydaktycznych: 20 godzin wykładów + 30 godzin ćwiczeń

metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje, warsztaty grupowe, dyskusje, metody aktywizujące

punkty ECTS: 4

bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach-20 godzin

udział w zajęciach ćwiczeniach - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 30 godzin

przygotowanie pracy pisemnej - 20 godzin

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2 godziny

przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

egzamin - 2 godziny

wskaźniki ilościowe: wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 54 godziny, 2 pkt

o charakterze praktycznym - 80 godzin, 3 pkt

Literatura:

Cackowska M., Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach 1-3. Poradnik metodyczny, Warszawa 1993.

Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, Warszawa 2009.

Dąbrowski M., (Za) trudne, bo trzeba myśleć, Warszawa 2013.

Dąbrowski M., Edukacja matematyczna bez matematyki (w:) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1994.

Hanisz J., Matematyka w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2002.

Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

Kalinowska A., Pozwólmy dzieciom działać. Warszawa 2010.

Kalinowska A. (red.), Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie, Olsztyn 2013.

Kalinowska A., Poznawczy i kulturowy wymiar dezintegracji wczesnoszkolnych pojęć matematycznych (w:) Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Nowak-Łojewska A., Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczyciela klas I-III. Warszawa 2015.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolne, Opole 2011.

Sawicki T. (red.), Matematyka, Opole 1997.

Siwek H., Nauczanie czynnościowe matematyki, Warszawa 1998.

Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Warszawa 2008.

Treliński G., Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I-III, Kielce 2004.

Wojnowska M., Między przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków 2007.

Czasopisma metodyczne

Literatura uzupełniająca:

Dudel B., Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2015.

Kalinowska A., Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Kraków 2010.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii, Kraków 2008.

Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków 2004.

Stucki E., Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych, Bydgoszcz 1994.

Szpiter M., Edukacja matematyczna w klasach początkowych, Słupsk 1997.

Rocławski B., O związkach nauczania matematyki z nauczaniem języka w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk 2010.

Efekty uczenia się:

1. Student rozumie znaczenie edukacji matematycznej na I etapie kształcenia oraz istotę i znaczenie czynnościowego nauczania matematyki w klasach I-III szkoły podstawowej (K_W09)

2. Student interpretuje sposoby organizacji zajęć dydaktycznych przy wprowadzaniu pojęć matematycznych i kształtowaniu umiejętności oraz rozwijaniu zainteresowań matematycznych uczniów klas młodszych (K_W16)

3. Student podczas projektowania zajęć matematycznych w klasach 1-3 dobiera metody nauczania uczenia się, formy organizacji pracy i środki dydaktyczne adekwatnie do podanych warunków ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania ich indywidualnego rozwoju (K_U10)

4. Student posługuje się wiedzą merytoryczną stosownie do wymagań sytuacji dydaktycznej i przewidywanych potrzeb uczniów (K_U02)

5. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, uczestniczy w pracach grupy projektującej zajęcia na podany temat oraz podejmuje dyskusje na tematy poruszane na zajęciach (K_K07,

K_K08)

6. Student ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w zakresie nauczania matematyki w klasach I-III szkoły podstawowej (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę. Zaliczenie przedmiotu: egzamin.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)