Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 2A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RP1-2PNR2
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 2A
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej dla poczatkujących-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 2 rok sem.letni 1 stopień - podstawy
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 2 rok sem.zimowy 1 stopień - podstawy
Punkty ECTS i inne: 13.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1A 340-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1B - doskonalenie językowe, zajęcia dodatkowe 340-RP1-1PNRJ

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy leksykologii 340-RP1-1PLE
Wiedza o akwizycji i nauce języków 340-RP1-1WOA
Wstęp do językoznawstwa 340-RP1-1WDJ

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć opanowany materiał z zakresu praktycznej nauki języka rosyjskiego z I r. studiów

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Forma studiów: stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy, MK_1 (GRUPA

ZAJĘĆ__1);

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauka o języku;

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 3 i 4;

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): praktyczna nauka języka rosyjskiego, cz. 1A; praktyczna nauka języka rosyjskiego - cz. 1B - moduł specjalności, zajęcia dodatkowe, doskonalenie językowe; egzamin po I roku studiów;

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 240 godzin, ćwiczenia;

Metody dydaktyczne: dyskusja, pogadanka, wypowiedzi ustne, praca z tekstem, praca indywidualna, praca w grupach, projekty, konsultacje;

Punkty ECTS: 23;

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach: 240 h (9,6 ECTS),

- przygotowanie do zajęć: 150 h (6 ECTS),

- udział w konsultacjach: 60 h (3 ECTS),

- przygotowanie do egzaminu i egzamin 35h (4,4 ECTS);

Wskaźniki ilościowe:

liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł – 23, w tym:

Punkty ECTS w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów - 12,6 (300 h)

Punkty ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym - 23 (300 h)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Chomko, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów filologów – II rok studiów), Białystok 2002.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- I.Grek-Pabisowa, Słownik ortograficzny języka rosyjskiego, Warszawa 1995.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- А.В.Хлебникова, Е.Ф.Плотникова, Сборник текстов для закрепления навыков правописания, Москва 1972.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Efekty uczenia się:

1. Potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (rozprawka, charakterystyka, opowiadanie) z wykorzystaniem nowopoznanej leksyki (związanej z tematami: poczta, kulinaria i żywienie, odzież, sklepy i inne miejsca użyteczności publicznej, muzeum, kino, teatr, transport, ochrona zdrowia), poznanych na I i II roku studiów podstawowych zasad ortograficznych (pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach, pisownia przedrostków, użycie miękkiego i twardego znaku, pisownia „n” i „nn”, pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, pisownia przysłówków), gramatycznych (deklinacja, koniugacja) i stylistycznych języka rosyjskiego, opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł.

2. Potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem poznanych na I i II roku studiów podstawowych zasad fonetycznych (artykulacja samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych i spółgłosek, podstawowe zasady intonacji rosyjskiej), gramatycznych (deklinacja i koniugacja) i stylistycznych języka rosyjskiego i nowopoznanej leksyki (związanej z tematami: poczta, kulinaria i żywienie, odzież, sklepy i inne miejsca użyteczności publicznej, muzeum, kino, teatr, transport, ochrona zdrowia), opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł.

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu pogłębianie znajomości zasad ortograficznych i gramatycznych, poznanych na I i II roku studiów, oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.).

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (literatura piękna, literatura fachowa, prasa, Internet).

5. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role.

6. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń.

KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG4, KA6_WG5, KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW6, KA6_UW7, KA6_UK1, KA6_UK2,

KA6_UK4, KA6_UK5, KA6_UO1, KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4, KA6_KO5.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń w semestrze zimowym i letnim, egzamin w sesji letniej.

Ocenianie bieżące i ocena końcowa z ćwiczeń:

Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie ocen z prac pisemnych (wypracowania, dyktanda, testy gramatyczne, kartkówki) oraz w oparciu o oceny z wypowiedzi ustnych (w tym prace domowe). Przy ocenie uwzględnienia się również udział studentów w zajęciach (systematyczność i aktywność). Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu (w sesji letniej).

W ciągu semestru dopuszczalne są 4 nieobecności. Nieobecności 5-8 zaliczane są na konsultacjach. Uzyskanie powyżej 8 nieobecności nie kwalifikuje studenta do zaliczenia przedmiotu (limit nieobecności nie jest brany pod uwagę w przypadku choroby - obowiązkowe jest usprawiedliwienie lekarskie, które należy dostarczyć nie później, niż tydzień po powrocie do zajęć). Uczestnictwo w zapowiadanych pracach kontrolnych jest obowiązkowe niezależnie od wykorzystania/niewykorzystania limitu dozwolonych nieobecności. Prace kontrolne, które podlegają obowiązkowej poprawie należy zaliczyć w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym pisała cała grupa. W przypadku długotrwałej choroby czas ten jest ustalany indywidualnie z prowadzącym, jednak poprawa pracy nie może się odbyć później, niż dwa tygodnie po powrocie studenta do zajęć.

Od studenta wymagana jest systematyczna praca w ciągu całego semestru. Ocena semestralna z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. Z tego względu nie dopuszcza się "masowych" popraw ocen pod koniec semestru. Minimalną pozytywną ocenę (3,0) na zaliczeniu semestralnym uzyskuje student, którego średnia ocen cząstkowych jest wyższa niż 2,7.

Obowiązkowym poprawom prac kontrolnych podlegają kartkówki z leksyki, ortografii (nie uwzględniając dyktand) i kolokwia z gramatyki. Każdy student może pisać daną pracę kontrolną maksymalnie trzy razy.

Nie podlegają poprawom oceny z dyktand, wypracowań, prac domowych, prac na zajęciach. Uzyskanie pojedynczych ocen niedostatecznych z tego zakresu nie jest przeszkodą w otrzymaniu zaliczenia na koniec semestru, ale oceny te są wliczane do średniej wszystkich ocen w semestrze.

Egzamin: składa się z 4 części: dyktando, test gramatyczny, wypracowanie, odpowiedź ustna. Ocena według kryteriów.

W przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie egzaminu w sposób tradycyjny (np. pandemia), forma egzaminu ulega zmianie; egzamin w takich sytuacjach ma formę pisemną i składa się z 1 części (test leksykalno-gramatyczno-ortograficzny + dłuższa wypowiedź pisemna). Ocena według kryteriów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Banasiak, Michał Mordań, Ludmiła Siegień
Prowadzący grup: Daniel Banasiak, Michał Mordań, Ludmiła Siegień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - moduł specjalności, zajęcia dodatkowe 0400-RP1-1PNRM

Skrócony opis:

Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie.

Pełny opis:

Leksyka:

1. Kulinaria (rosyjska kuchnia narodowa, polska kuchnia narodowa, przepisy kulinarne, restauracja, diety);

2. Miejsca użyteczności publicznej (sklepy, zakupy, odzież, moda, szewc, fryzjer, salon urody, zegarmistrz, pralnia, bank, poczta);

3. Współczesne sposoby i rodzaje komunikacji (telefonia komórkowa, komputer, Internet, media społecznościowe)

4. Muzeum, galeria (Ermitaż, Galeria Tretiakowska, malarstwo rosyjskie – znani malarze rosyjscy i ich obrazy);

5. Kino (gatunki filmowe, praca aktora, filmy rosyjskie, rosyjscy aktorzy i reżyserzy, recenzja filmu);

6. Zdrowie (rodzaje chorób, budowa anatomiczna człowieka, służba zdrowia w Rosji i w Polsce, wizyta u lekarza, choroby XXI wieku, tradycyjne i domowe sposoby leczenia chorób).

7. Transport (rodzaje środków transportu, zakup biletów, dworzec, port lotniczy, prawo jazdy, wypadek drogowy);

Gramatyka:

1. powtórzenie zasad gramatycznych;

2. tworzenie trybu rozkazującego czasowników;

3. tworzenie i odmiana imiesłowów przymiotnikowych;

4. tworzenie imiesłowów przysłówkowych;

5. odmiana liczebników;

6. połączenie liczebników z rzeczownikami i przymiotnikami;

7. odmiana zaimków;

Ortografia:

1. powtórzenie zasad ortograficznych;

2. pisownia „n” i „nn” w przymiotnikach i imiesłowach przymiotnikowych;

3. pisownia przysłówków;

4. pisownia wyrazów złożonych;

5. zasady użycia wielkich liter;

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Chomko, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów filologów – II rok studiów), Białystok 2002.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- I.Grek-Pabisowa, Słownik ortograficzny języka rosyjskiego, Warszawa 1995.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- А.В.Хлебникова, Е.Ф.Плотникова, Сборник текстов для закрепления навыков правописания, Москва 1972.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Uwagi:

Przedmioty "praktyczna nauka języka rosyjskiego" i "praktyczna nauka języka rosyjskiego - moduł specjalności, zajęcia dodatkowe" są prowadzone na zasadzie ich połączenia, stąd wszelkie dane wskazane powyżej (liczba godzin, punkty ECTS, bilans nakładu pracy, wskaźniki ilościowe itd.) zostały podane łącznie dla obu przedmiotów, wchodzących w skład modułu MK_6.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mordań, Ludmiła Siegień
Prowadzący grup: Michał Mordań, Ludmiła Siegień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - moduł specjalności, zajęcia dodatkowe 0400-RP1-1PNRM

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy leksykologii 340-RP1-1PLE
Wiedza o akwizycji i nauce języków 340-RP1-1WOA
Wstęp do językoznawstwa 340-RP1-1WDJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie.

Pełny opis:

Leksyka:

1. Kulinaria (rosyjska kuchnia narodowa, polska kuchnia narodowa, przepisy kulinarne, restauracja, diety).

2. Miejsca użyteczności publicznej (sklepy, zakupy, odzież, moda, szewc, fryzjer, salon urody, zegarmistrz, pralnia, bank, poczta).

3. Współczesne sposoby i rodzaje komunikacji (telefonia komórkowa, komputer, Internet, media społecznościowe).

4. Muzeum, galeria (Ermitaż, Galeria Tretiakowska, malarstwo rosyjskie – znani malarze rosyjscy i ich obrazy).

5. Kino (gatunki filmowe, praca aktora, filmy rosyjskie, rosyjscy aktorzy i reżyserzy, recenzja filmu).

6. Zdrowie (rodzaje chorób, budowa anatomiczna człowieka, służba zdrowia w Rosji i w Polsce, wizyta u lekarza, choroby XXI wieku, tradycyjne i domowe sposoby leczenia chorób).

7. Transport (rodzaje środków transportu, zakup biletów, dworzec, port lotniczy, prawo jazdy, wypadek drogowy).

Gramatyka:

1. powtórzenie zasad gramatycznych;

2. tworzenie trybu rozkazującego czasowników;

3. powtórzenie odmiany przymiotników; przymiotniki dzierżawcze, krótkie formy, stopniowanie;

4. tworzenie i odmiana imiesłowów przymiotnikowych;

5. tworzenie imiesłowów przysłówkowych;

6. odmiana liczebników;

7. połączenie liczebników z rzeczownikami i przymiotnikami;

8. odmiana zaimków.

Ortografia:

1. powtórzenie zasad ortograficznych;

2. pisownia „n” i „nn” w przymiotnikach i imiesłowach przymiotnikowych;

3. pisownia przysłówków;

4. pisownia wyrazów złożonych;

5. zasady użycia wielkich liter.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Chomko, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów filologów – II rok studiów), Białystok 2002.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- I.Grek-Pabisowa, Słownik ortograficzny języka rosyjskiego, Warszawa 1995.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- А.В.Хлебникова, Е.Ф.Плотникова, Сборник текстов для закрепления навыков правописания, Москва 1972.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Uwagi:

Przedmioty "praktyczna nauka języka rosyjskiego" i "praktyczna nauka języka rosyjskiego - moduł specjalności, zajęcia dodatkowe" są prowadzone na zasadzie ich połączenia, stąd wszelkie dane wskazane powyżej (liczba godzin, punkty ECTS, bilans nakładu pracy, wskaźniki ilościowe itd.) zostały podane łącznie dla obu przedmiotów, wchodzących w skład modułu MK_1.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - moduł specjalności, zajęcia dodatkowe 0400-RP1-1PNRM

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy leksykologii 340-RP1-1PLE
Wiedza o akwizycji i nauce języków 340-RP1-1WOA
Wstęp do językoznawstwa 340-RP1-1WDJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie.

Pełny opis:

Leksyka:

1. Kulinaria (rosyjska kuchnia narodowa, polska kuchnia narodowa, przepisy kulinarne, restauracja, diety).

2. Miejsca użyteczności publicznej (sklepy, zakupy, odzież, moda, szewc, fryzjer, salon urody, zegarmistrz, pralnia, bank, poczta).

3. Współczesne sposoby i rodzaje komunikacji (telefonia komórkowa, komputer, Internet, media społecznościowe).

4. Muzeum, galeria (Ermitaż, Galeria Tretiakowska, malarstwo rosyjskie – znani malarze rosyjscy i ich obrazy).

5. Kino (gatunki filmowe, praca aktora, filmy rosyjskie, rosyjscy aktorzy i reżyserzy, recenzja filmu).

6. Zdrowie (rodzaje chorób, budowa anatomiczna człowieka, służba zdrowia w Rosji i w Polsce, wizyta u lekarza, choroby XXI wieku, tradycyjne i domowe sposoby leczenia chorób).

7. Transport (rodzaje środków transportu, zakup biletów, dworzec, port lotniczy, prawo jazdy, wypadek drogowy).

Gramatyka:

1. powtórzenie zasad gramatycznych;

2. tworzenie trybu rozkazującego czasowników;

3. powtórzenie odmiany przymiotników; przymiotniki dzierżawcze, krótkie formy, stopniowanie;

4. tworzenie i odmiana imiesłowów przymiotnikowych;

5. tworzenie imiesłowów przysłówkowych;

6. odmiana liczebników;

7. połączenie liczebników z rzeczownikami i przymiotnikami;

8. odmiana zaimków.

Ortografia:

1. powtórzenie zasad ortograficznych;

2. pisownia „n” i „nn” w przymiotnikach i imiesłowach przymiotnikowych;

3. pisownia przysłówków;

4. pisownia wyrazów złożonych;

5. zasady użycia wielkich liter.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Chomko, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów filologów – II rok studiów), Białystok 2002.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- I.Grek-Pabisowa, Słownik ortograficzny języka rosyjskiego, Warszawa 1995.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- А.В.Хлебникова, Е.Ф.Плотникова, Сборник текстов для закрепления навыков правописания, Москва 1972.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Uwagi:

Przedmioty "praktyczna nauka języka rosyjskiego" i "praktyczna nauka języka rosyjskiego - moduł specjalności, zajęcia dodatkowe" są prowadzone na zasadzie ich połączenia, stąd wszelkie dane wskazane powyżej (liczba godzin, punkty ECTS, bilans nakładu pracy, wskaźniki ilościowe itd.) zostały podane łącznie dla obu przedmiotów, wchodzących w skład modułu MK_1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)