Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-PIWS1-3GIM
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Pedagogika przedszkolna 0800-PIWS1-2PPR
Pedagogika wczesnoszkolna 0800-PIWS1-2PWC
Psychologia rozwojowa 0800-S1-1YAEE
Teoria wychowania 0800-S1-1YTWY

Założenia (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Psychologia społeczna i wychowawcza 0800-S1-2YGJG

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy o podstawach organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu i klasach I - III szkoły podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów organizowania zespołu dziecięcego i współpracy nauczyciela z rodzicami dziecka w sferze wychowawczej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej. Regulacje prawne. Zapoznanie z problematyką pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu i szkole podstawowej. Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności dotyczące planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wyposażanie w kompetencje rozpoznawania i organizowania prac opiekuńczych w przedszkolu i szkole. Organizowanie współpracy z rodzicami.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-PIWS1-3GIM

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu Przedmiot obowiązkowy M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów /semestr III/5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wskazana wiedza z zakresu psychologii rozwojowej, teorii wychowania, dydaktyki ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładów; 15 godzin ćwiczeń

punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do testu kontrolnego 20

Przygotowanie prac 20

Zaliczenie 2

Wskaźniki ilościowe: wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 32godz. - 1,25pkt.

o charakterze praktycznym 70 godz. - 2,75pkt.

Literatura:

Albański L., Gola S., Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej. Jelenia Góra 2013.

Biedroń M., Prokosz M. (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Toruń 2001.

Dąbrowski Z., Kulpiński F., Pedagogia opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia. Olszyn 2000.

Dudziak U. Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa, 2002.

Garstka T., Model czterech aspektów wychowania w praktyce. Jak go wykorzystać przy tworzeniu programu wychowawczego. Warszawa 2015.

Jabłoński S., Ratajczak A., Opieka i wychowanie. Młodszy wiek szkolny. Warszawa 2014.

Jaroszewski M., Planowanie interwencji w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, Warszawa 2018.

Klus-Stańska, D., Adaptacja szkolna siedmiolatków, Olsztyn, 2004.

Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lublin, 2010.

Lubowiecka J., Przystosowanie psychospołeczne do przedszkola, Warszawa, 2000.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2005.

Maciaszkowa M., Z teorii i praktyki opiekuńczej. Opieka rodzinna nad dzieckiem i kompensacja jej niedostatków. Warszawa 1991.

Matejczuk J., Opieka i wychowanie. Wiek przedszkolny. Warszawa 2014.

Okoń W., Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2001.

Skóra M., Lisicki M., Na progu. Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie? Warszawa 2012.

Whalley M., Jak włączyć rodziców do nauki dzieci. Warszawa, 2008.

Woronowicz W., Apanel D., (red.), Opieka – wychowanie - kształcenie. Moduły edukacyjne. Kraków 2010.

Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania Teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra 2012.

Efekty uczenia się:

Student omawia miejsce pracy opiekuńczo-wychowawczej w strukturze organizacyjnej przedszkola i szkoły K_W10

Student planuje działania opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym K_U02

K_U03

Student wykorzystuje zabawy przeciwdziałające agresji w pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu i szkole K_K03

Student wykazuje się aktywnością w przygotowaniu i uczestnictwie w zajęciach K_K07

Student projektuje działania z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady, ćwiczenia, konsultacje, warsztaty metodyczne, przygotowanie planów pracy opiekuńczo-wychowawczej

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Przedmiot kończy się zaliczeniem w stopniu. Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest obecność na wykładach (90%). Zaliczenie obejmuje treści z wykładów.

Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel, Zofia Redlarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)