Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura metodologiczna podstawowa:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003

Cudowska A., Koncepcja analizy jakościowej M. B. Milesa i A. M. Hubermana w badaniach pedagogicznych, [w:] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, t. 1 Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

Literatura metodologiczna uzupełniająca:

Ferguson G. A. i Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 2003

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przekład S. Dymczak, Zysk i S-ka, Poznań 2000

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000

Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006

Podstawy metodologii badań w pedagogice. Pod red. S. Palki. Gdańsk 2010

Pozostała literatura merytoryczna zgodnie z problematyką podejmowaną przez studentów w pracach dyplomowych: encyklopedie, słowniki, podręczniki, monografie autorskie i zbiorowe, artykuły czasopiśmiennicze, strony internetowe.

Efekty uczenia się:

a) Student posiada wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, zna orientacje badawcze, strategie i metody badań w naukach społecznych i humanistycznych – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów, ocena poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej.

b) Student posiada umiejętności badawcze, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i narzędzia badawcze – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów, ocena poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej.

c) Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności badania i analizowania problemów pedagogicznych – aktywność studenta na zajęciach, ocena referatów, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach oraz indywidualnych konsultacjach z promotorem, właściwe realizowanie powierzonych zadań, terminowe przygotowywanie fragmentów pracy dyplomowej, rzetelne poprawianie sprawdzonych fragmentów i całości pracy oraz złożenie kompletnej pracy, poprawionej zgodnie z uwagami promotora, na ostatnim seminarium przed sesją egzaminacyjną semestru letniego. Dopuszczone są trzy nieobecności w ciągu roku, każda kolejna powoduje obniżenie oceny końcowej, absencja powyżej 50% uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Analiza problemów pedagogicznych w kontekście zainteresowań studentów.

2. Wybór tematyki prac dyplomowych skoncentrowanych wokół specyfiki funkcjonowania instytucji oświatowych różnych poziomów kształcenia, metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, współdziałania z podmiotami środowiska lokalnego, międzynarodowej współpracy szkół, rozwoju zawodowego nauczycieli.

3. Opracowanie metodologicznej koncepcji badań własnych, obejmującej przedmiot i cele badań, problemy i hipotezy, zmienne i wskaźniki, metody techniki i narzędzia badawcze, dobór próby i sposób analizy danych empirycznych.

4. Ewentualne przygotowanie rozdziału empirycznego obejmującego analizę wyników badań własnych, w przypadku realizacji przez studenta tego etapu.

4. Przygotowanie rozdziału teoretycznego pracy zawierającego charakterystykę podjętej problematyki w świetle literatury przedmiotu.

5. Opracowanie bibliografii, spisu form graficznych oraz aneksów.

6. Przygotowanie i złożenie kompletnej wersji pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, opis, wyjaśnienie, rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A105
Tomasz Bajkowski 14/14 szczegóły
2 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B225
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 14/14 szczegóły
3 każda środa, 17:10 - 18:40, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A113
Joanna Borowik 15/14 szczegóły
4 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B128
Agata Cudowska 12/14 szczegóły
5 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B123
Joanna Dąbrowska 15/14 szczegóły
6 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A203
Małgorzata Głoskowska-Sołdatow 13/14 szczegóły
7 każda środa, 17:10 - 18:40, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A203
Elżbieta Jaszczyszyn 14/14 szczegóły
8 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A207
Agnieszka Masłowiecka 7/8 szczegóły
9 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A104
Anna Młynarczuk-Sokołowska 15/14 szczegóły
10 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A209
Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk 9/8 szczegóły
11 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B224
Tomasz Olchanowski 14/14 szczegóły
12 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala C1.6
Dorota Otapowicz 14/14 szczegóły
13 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A111
Krzysztof Sawicki 15/14 szczegóły
14 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala C1.2
Wojciech Siwak 13/14 szczegóły
15 każda środa, 17:10 - 18:40, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A110
Tomasz Sosnowski 13/13 szczegóły
16 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A110
Tomasz Sosnowski 13/13 szczegóły
17 każda środa, 15:30 - 17:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Szorc 15/14 szczegóły
18 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B125
Bożena Tołwińska 13/14 szczegóły
19 każda środa, 17:00 - 18:30, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala C2.2
Halina Wróblewska 13/14 szczegóły
20 każda środa, 17:10 - 18:40, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A208
Grzegorz Zalewski 14/14 szczegóły
21 każda środa, 18:40 - 20:10, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Agnieszka Sakowicz-Boboryko 1/1 szczegóły
22 każda środa, 17:10 - 18:40, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Anna Krajewska 1/1 szczegóły
23 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Janina Uszyńska-Jarmoc 1/1 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.